General sales conditions


Artikel 1

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden inzake verkoop en dienstverlening, hierna: “Algemene
Voorwaarden” zijn van toepassing op alle door GM Products B.V., hierna: “GM Products”
uitgebrachte offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten waarbij zij de
leverancier is van goederen dan wel waarbij zij diensten verricht.
1.2 Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij, hierna: “Afnemer” zijn slechts van
toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting
van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2

Offertes
2.1 Alle door GM Products op enigerlei wijze verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2.2 Levertijden in offertes van GM Products zijn slechts indicatief. Door overschrijding
ervan komt GM Products niet zonder ingebrekestelling in verzuim te verkeren.
2.3 Indien GM Products een offerte uitbrengt inzake te besteden uren voor uit te voeren
diensten, wordt die offerte slechts geacht een schatting te zijn. GM Products kan bijkomende 
uren in rekening brengen.
2.4 Door GM Products verstrekte illustraties, catalogi, gedrukte informatie, kleuren, tekeningen, 
afmetingen, opgaven van gewicht en maten, enz. zijn uitsluitend bedoeld om een
algemeen idee te geven van de goederen waarop zij betrekking hebben; zij vormen slechts
een benadering en zijn niet bindend.

Artikel 3

Prijzen
3.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en verpakking, gebaseerd op levering af
fabriek en gelden uitsluitend voor de vermelde hoeveelheden.
3.2 Indien GM Products is overeengekomen de diensten op basis van een vaste prijs te
verrichten heeft GM products het recht meerwerk in rekening te brengen, indien zij meer
dan de overeengekomen diensten heeft verricht.
Algemene voorwaarden
3.3 Indien zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden
voordoen die aanleiding geven tot een prijswijziging zoals bijvoorbeeld een wijziging in de
wisselkoersen, stijging van de lonen of een stijging van de prijs van grondstoffen, halffabricaten 
of verpakkingsmateriaal, heeft GM Products het recht de overeengekomen prijs aan
te passen.
3.4 Voor bestellingen onder € 500,- (ex BTW), heeft GM Products de bevoegdheid € 35,- extra
door te belasten voor administratieve verwerking.

Artikel 4

Betalingen
4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dient betaling binnen 30 dagen na
factuurdatum te geschieden in de overeengekomen munteenheid en op het in de factuur
vermelde bankrekeningnummer.
4.2 De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven
op de bankrekening van GM Products. Het is Afnemer niet toegestaan betaling op te
schorten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van Afnemer. Indien de
voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is Afnemer van rechtswege in verzuim 
en is Afnemer van rechtswege, zonder enige aankondiging, over de openstaande
factuur een samengestelde rente van 1,5 procent per maand verschuldigd aan GM Products.
Afnemer is in dat geval bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging 
van voldoening buiten rechte, ter hoogte van 15% van de onbetaald gelaten factuur.

Artikel 5

Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van alle aan Afnemer geleverde of te leveren goederen berust bij GM
Products totdat GM products volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de
goederen, van de vergoeding voor verrichtte werkzaamheden ten behoeve van enige
koopovereenkomst met Afnemer en van andere kosten of schade die het gevolg is van
schending van een dergelijke koopovereenkomst door Afnemer.
5.2 Zolang de eigendom van de goederen bij GM Products berust, dient Afnemer de goederen 
van GM Products gescheiden van andere goederen en op zodanige wijze op te slaan
dat te allen tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij GM Products berust.
Alle door GM Products voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor
rekening van Afnemer.
5.3 Afnemer dient goederen waarvan de eigendom bij GM Products berust te verzekeren
tegen alle gewoonlijk verzekerde risico’s. Afnemer dient GM Products als verzekerde of
medeverzekerde te vermelden. Indien de eigendom niet langer bij GM Products berust,
door zaaksvorming of anderszins, dient Afnemer vooraf namens GM Products een stil
pandrecht op de goederen te vestigen.

Artikel 6

Levering
6.1 De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van goederen zijn niet fataal.
De opgegeven termijnen voor te verrichten diensten, verzending van de goederen en/of
oplevering van installatiediensten dienen slechts als schatting te worden beschouwd.
6.2 Indien het verrichten van de diensten en/of de levering van de goederen niet tijdig
geschiedt, dient GM Products formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een
redelijke aanvullende termijn te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen.
Alleen indien GM Products ook na ommekomst van die aanvullende termijn haar verplichtingen 
niet nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming.
6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af fabriek
(ex works). Het risico voor verlies of schade gaat vanaf het tijdstip van levering over op
Afnemer, ook indien de eigendom van goederen nog niet is overgegaan.
6.4 GM Products heeft het recht de verkochte goederen in deellevering te leveren. Indien
de goederen in delen worden geleverd, heeft GM Products het recht Afnemer afzonderlijk
te factureren voor de deelleveringen en heeft Afnemer de verplichting de facturen te
voldoen alsof sprake is van afzonderlijke overeenkomsten.
6.5 GM Products heeft het recht 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid, of in
geval van op specificatie vervaardigde producten, 20% meer of minder dan de bestelde
hoeveelheid te leveren en conform die hoeveelheid te factureren, zonder dat er sprake zal
zijn van een tekortkoming. De kleur van de goederen kan binnen redelijke mate variëren.
6.6 Indien Afnemer de goederen niet terstond afneemt of nalatig is bij het verstrekken van
de noodzakelijke gegevens of aanwijzingen voor levering, ongeacht de reden daarvoor, zullen 
de goederen voor risico van Afnemer worden opgeslagen. Afnemer dient GM Products in
dit geval alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en andere gemaakte
kosten, alsmede alle eventueel geleden schade wegens een dergelijke nalatigheid of 
weigering te vergoeden.

Artikel 7

Emballage
7.1 Alle retourneerbare verpakkingen, kisten, pallets en andere containers en emballage
ten behoeve van de goederen blijven eigendom van GM Products en dienen voor rekening
van Afnemer te worden geretourneerd, tenzij GM Products schriftelijk anders aangeeft.
GM Products zal Afnemer de ten tijde van de levering geldende prijs van de emballage in
rekening brengen indien deze niet binnen drie maanden na verzending aan Afnemer aan
GM Products is geretourneerd.

Artikel 8

Haspelclausule
8.1 GM Products levert goederen op haspels. Iedere haspel heeft een uniek haspelnummer.
Er zijn twee soorten haspels, te weten retourhaspels en wegwerphaspels (WWH). 
De retourhaspels zijn onder te verdelen in retourhaspels waarvoor haspelhuur berekend wordt
(RHH) en retourhaspels waarvoor geen haspelhuur berekend wordt (RHZ).
8.2 Voor retourhaspels waarvoor haspelhuur berekend wordt (RHH) geldt het volgende.
De producent haalt de haspel binnen een periode van maximaal 6 maanden na levering
kosteloos bij Afnemer op. Vanaf de ontvangst van de haspel tot het moment dat deze door
de producent wordt opgehaald, is Afnemer gehouden om als goed huisvader voor de
bewaring en het behoud de haspel zorg te dragen. Indien de haspel onherstelbaar beschadigd
of onbruikbaar door de Afnemer aan de producent retour wordt aangeboden is Afnemer
gehouden de volledige nieuwwaarde van de haspel aan GM Products te vergoeden. Indien
de haspel herstelbaar beschadigd door de Afnemer aan de producent retour wordt aangeboden 
dient Afnemer de kosten voor reparatie en herstel van de haspel aan GM Products
te vergoeden. Op verzoek van Afnemer kan de haspel eerder worden geretourneerd. In
dat geval dient Afnemer dit bij GM Products te melden en is Afnemer gehouden zelf voor
het transport naar de producent zorg te dragen en dient hij de kosten daarvan voor zijn
rekening te nemen. De door de Afnemer aan GM Products te betalen huur voor de haspel
beloopt maximaal € 60,00 per maand, tenzij anders is overeengekomen. De huur wordt
berekend per volle maand.
8.3 Voor retourhaspels waarvoor geen haspelhuur berekend wordt (RHZ) geldt het volgende. 
De producent haalt de haspel binnen een periode van maximaal 6 maanden na levering kosteloos 
bij Afnemer op. Vanaf de ontvangst van de haspel tot het moment dat deze
door de producent wordt opgehaald, is Afnemer gehouden om als goed huisvader voor de
bewaring en het behoud de haspel zorg te dragen. Indien de haspel onherstelbaar beschadigd 
of onbruikbaar door de Afnemer aan de producent retour wordt aangeboden is
Afnemer gehouden de volledige nieuwwaarde van de haspel aan GM Products te vergoeden. 
Indien de haspel herstelbaar beschadigd door de Afnemer aan de producent retour
wordt aangeboden dient Afnemer de kosten voor reparatie en herstel van de haspel aan
GM Products te vergoeden. Op verzoek van Afnemer kan de haspel eerder worden geretourneerd. 
In dat geval dient Afnemer dit bij GM Products te melden en is Afnemer gehouden zelf voor 
het transport naar de producent zorg te dragen en dient hij de kosten daarvan
voor zijn rekening te nemen.
8.4 Retourhaspels (RHH, RHZ) dienen leeggemeld te worden aan GM Products onder
vermelding van het haspelnummer, het haspeltype, de naam van de haspelfabrikant, de
contactpersoon en telefoonnummer van de Afnemer en de locatie waar de haspels zich
bevinden.
8.5 Voor wegwerphaspels (WWH) geldt het volgende. Retournering aan de producent is
niet mogelijk. De Afnemer betaalt geen huur voor de haspel en is gehouden deze op eigen
kosten te vernietigen.

Artikel 9

Reclameren
9.1 Bij ontvangst van de goederen en/of diensten dient Afnemer de goederen en diensten
te controleren op gebreken en onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de
geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat
het resultaat van de diensten overeenstemt met het in de desbetreffende overeenkomst
vermelde doel.
9.2 Ingeval Afnemer de goederen op welke wijze dan ook installeert voordat de bovengenoemde 
controles zijn uitgevoerd, geschiedt dit voor Afnemers eigen risico. Zichtbare
gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen
of de datum van oplevering van diensten schriftelijk aan GM products te worden meegedeeld, 
op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden.
9.3 Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn dienen binnen twee (2) werkdagen na
vaststelling daarvan, of binnen twee (2) werkdagen nadat Afnemer deze redelijkerwijze
had kunnen of moeten ontdekken, aan GM products te worden meegedeeld, op straffe
van verval van alle rechten en bevoegdheden.
9.4 Voor zover GM Products tekeningen of berekeningen heeft vervaardigd voor Afnemer
dient Afnemer dergelijke tekeningen of berekeningen zorgvuldig te controleren op onnauwkeurigheden.
Na goedkeuring van dergelijke tekeningen en/of berekeningen door
Afnemer, is GM Products niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige onnauwkeurigheid
in de tekening of berekening. Indien Afnemer de tekening of berekening
niet binnen twee (2) dagen na ontvangst heeft afgekeurd, wordt Afnemer geacht deze te
hebben goedgekeurd.
9.5 Ook indien Afnemer tijdig reclameert blijft hij verplicht tot betaling en afname van alle
geplaatste orders.
9.6 Indien Afnemer niet aan zijn afnameverplichting voldoet en de bestelde goederen aan
GM Products retourneert, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een schadevergoeding 
verschuldigd ten belope van 20% van de overeengekomen prijs voor de geretourneerde goederen.
9.7 Elke aansprakelijkheid van GM Products vervalt door verloop van (1) één jaar na de
datum van levering van de goederen dan wel het verrichten van de diensten.
9.8 Voor zover het bepaalde in artikel 9.7. van deze Algemene Voorwaarden op enig moment 
nietig mocht zijn, vernietigd mocht worden of buiten toepassing mocht worden
verklaard, geldt dat, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, de verjaringstermijn
van alle vorderingen van Afnemer jegens GM Products één jaar bedraagt.

Artikel 10

Aansprakelijkheid
10.1 GM Products is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade
wordt verstaan alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade als bedoeld
in lid 2 van dit artikel. Onder indirecte schade valt (dan ook) onder andere, maar niet
uitsluitend, schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig leveren door GM Products,
schade aan goederen van de Afnemer of derden, omzetverlies, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd
gebruik van de goederen door Afnemer, schade door onwerkzaamheid van de apparatuur,
kosten voor het de-installeren of herinstalleren van goederen (zoals bijvoorbeeld de kosten 
voor het uitblazen en opnieuw inblazen van een glasvezelkabel) etc. etc..
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten van het leveren van een
vervangend exemplaar van het verkochte en geleverde goed of de verkochte en geleverde
goederen. In geval van dienstverlening wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
de kosten voor het alsnog correct uitvoeren van de overeengekomen dienst of diensten.
10.3 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van GM Products te verstrekken
uitkering, althans tot maximaal éénmaal het factuurbedrag voor de geleverde goederen
dan wel de te verrichten diensten, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn
niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste
roekeloosheid van GM Products of haar bestuurders.

Artikel 11

Intellectuele eigendomsrechten en kennis
11.1 De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle begrotingen, programmatuur, 
tekeningen, specificaties en andere informatie (in de breedste zin des woords) die
door of namens GM Products worden geleverd blijven bij GM Products berusten. Het is
Afnemer niet toegestaan dergelijke begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties
en andere informatie van GM Products te verveelvoudigen.
11.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot intellectuele 
eigendomsrechten, blijven dergelijke rechten bij GM Products berusten en zullen
deze voor zover nodig aan GM Products worden overgedragen. Afnemer dient in geen
geval te trachten dergelijke rechten te deponeren of anderszins te verwerven.
11.3 Afnemer dient de van GM Products ontvangen kennis en informatie strikt vertrouwelijk
te behandelen en dergelijke informatie en kennis niet zonder GM Products´ schriftelijke
toestemming aan derden bekend te maken noch voor andere doeleinden te gebruiken
dan uitdrukkelijk is vermeld in of voortvloeit uit de desbetreffende overeenkomst. Het is
Afnemer niet toegestaan tekeningen, programmatuur, prototypes, mallen, gereedschappen,
enz. welke al of niet in samenwerking met Afnemer of op haar kosten zijn vervaardigd,
noch de daarmee vervaardigde goederen te verveelvoudigen of te gebruiken op een andere
wijze dan uitdrukkelijk in de desbetreffende overeenkomst is vermeld, tenzij GM Products
hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
11.4 Afnemer dient GM Products schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen van
derden die voortvloeien uit inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking
tot de vervaardiging, de levering of het gebruik van een goed of aangenomen werk overeenkomstig 
de specificaties van Afnemer. De voornoemde schadeloosstelling is tevens van
toepassing indien GM Products op aanwijzing van Afnemer wijzigingen in een bestaand
goed of werk dient aan te brengen.

Artikel 12

Overmacht
12.1 GM Products is niet aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade door een tekortkoming 
wegens een voorval dat niet is te wijten aan schuld van GM Products en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening
van GM Products komt (“overmacht”).
12.2 Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of-verboden,
gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door leveranciers, oorlogen, burgeroorlogen, 
opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsmaatregelen 
en/of soortgelijke maatregelen, vrachtembargo’s, niet-beschikbaarheid van
de vereiste vergunningen, licenties en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van
leveranciers, toeleveranciers of onderaannemers, transportproblemen of andere oorzaken
die redelijkerwijze buiten de invloed van GM Products liggen. Dergelijke omstandigheden
vormen overmacht voor zowel GM Products als haar leveranciers.
12.3 Indien de periode waarin GM Products haar verplichtingen niet kan uitvoeren langer
duurt of zal duren dan twee maanden, heeft GM Products het recht de overeenkomst op
te zeggen, zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder
enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de Afnemer.
12.4 Indien GM Products een deel van de werkzaamheden heeft uitgevoerd wanneer een
situatie van overmacht ontstaat of slechts een deel van haar verplichtingen kan uitvoeren,
heeft zij het recht Afnemer afzonderlijk te factureren voor de gedeeltelijke nakoming en is
Afnemer gehouden tot het betalen van een dergelijke factuur alsof sprake was van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13

Opschorting en ontbinding
13.1 GM Products heeft het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen,
indien beslag wordt gelegd op goederen van Afnemer, aan Afnemer surseance van betaling
wordt verleend dan wel Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien
Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens GM Products niet nakomt of GM Products
vreest dat Afnemer niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst
na te komen, en Afnemer niet binnen de door GM Products aangegeven periode
afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
13.2 Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen 
van GM Products jegens Afnemer uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar
worden.

Artikel 14

Opzegging
14.1 GM Products kan de overeenkomst of een deel daarvan tussentijds opzeggen op
grond van gewichtige redenen, een en ander uitsluitend door haar te bepalen. Afnemer is
in een dergelijk geval verplicht te betalen voor een proportioneel deel van de overeengekomen 
vergoeding, met inachtneming van de reeds verstreken termijn van de overeenkomst
en het uitgevoerde werk in geval van een vaste contractuele som. GM Products is niet
verplicht schade te vergoeden die Afnemer als gevolg hiervan zou kunnen lijden.

Artikel 15

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
koopverdrag is niet van toepassing.
15.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van GM Products is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft GM Products het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter

Sign up for our newsletter

We only use your email address to add you to our mailing list for receiving our newsletters(monthly). This information is only kept in our mailing list and not for any other purposes than for contacting you with our newsletters.

Thank you for your submission! You will hear from us soon.